نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.24%) 730
عالی
(10.64%) 161
خوب
(4.097%) 62
متوسط
(22.20%) 336
ضعیف
(14.80%) 224
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1513