نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.60%) 678
عالی
(11.03%) 154
خوب
(4.372%) 61
متوسط
(21.64%) 302
ضعیف
(14.33%) 200
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1395