نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.65%) 633
عالی
(11.45%) 149
خوب
(4.381%) 57
متوسط
(21.21%) 276
ضعیف
(14.29%) 186
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1301