نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.60%) 714
عالی
(10.75%) 158
خوب
(4.152%) 61
متوسط
(21.98%) 323
ضعیف
(14.49%) 213
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1469