نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.64%) 699
عالی
(10.78%) 155
خوب
(4.244%) 61
متوسط
(22.05%) 317
ضعیف
(14.26%) 205
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1437