نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.38%) 644
عالی
(11.34%) 151
خوب
(4.432%) 59
متوسط
(21.41%) 285
ضعیف
(14.42%) 192
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1331