نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.29%) 650
عالی
(11.29%) 152
خوب
(4.531%) 61
متوسط
(21.61%) 291
ضعیف
(14.26%) 192
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1346