نظرتون در مورد مارشال چیست؟
(48.68%) 666
عالی
(11.11%) 152
خوب
(4.459%) 61
متوسط
(21.63%) 296
ضعیف
(14.10%) 193
میتواند بهتر باشد

تعداد شرکت کنندگان : 1368